24

„Studijní a badatelský potenciál Centra je chápán jako adekvátní a vhodná 
protiváha k masovému turistickému ruchu, která navíc může do Českého 
Krumlova přilákat co nejširší spektrum studijních oborů, jež by mohly těžit  
z bohaté nabídky českokrumlovského regionu.“ 

Petr Pavelec, manažer projektu a ředitel Územní památkové správy  
Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích

„Univerzita HLB podporuje různorodé využívání kulturního dědictví veřejností. 
Tím, že podporujeme vznik Studijního centra, prohlubujeme naše partnerství 
s hradem a zámkem v Českém Krumlově, které je založené na vzájemném 
respektu a podpoře. Těšíme se, až přivezeme naše studenty do Centra  
na krátkodobé kurzy a studijní návštěvy.“

Dr Rhys Evans, Hogskulen for Landbruk og Bygdeutvikling  
(Univerzita HLB – Fakulta zemědělství a rozvoje venkova) 

Územní památková správa v Českých Budějovicích vykonává na území krajů Jihočeského, 

Plzeňského a Vysočina odbornou správu státních památkových objektů zpřístupněných 

veřejnosti. Jejím posláním je zajistit ochranu, bezpečnost, dokumentaci, provoz, památkovou 

a stavební obnovu, restaurování, vhodné využívání, kontrolu, propagaci a prezentaci 

památkových objektů svěřených do její péče. Celkem spravuje 

30 významných 

památkových areálů, z nichž dva jsou zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO (historické jádro Českého Krumlova a historické jádro Telče), 27 bylo prohlášeno  

za národní kulturní památky a 3 objekty jsou chráněny jako kulturní památky.