6

Transformace pobytové 

péče na krajské úrovni

V souladu s 

Národní strategií ochrany práv dětí se 

Program CZ04 snažil podpořit obce a kraje v revizi 
svých politik a práce s ohroženými dětmi, tak aby 
došlo ke snížení počtu dětí umístěných do ústavní 
péče a posílení sítě dostupných ambulantních služeb 
pro ohrožené děti a jejich rodiny. Díky otevřené 
výzvě mohly obce a kraje, které pobytová zařízení 
pro děti zřizují, vypracovat komplexní a udržitelné 
transformační plány. 

Této příležitosti využily Pardubický a Zlínský kraj.  
Téměř 20 milionů Kč směřovalo na vyhodnocení 
stávajících kapacit poskytovatelů služeb a přípravu 
snížení pobytových kapacit pro děti v ústavech 
nejméně o 50 %. Zbývající pobytové kapacity bude 
nutné primárně využít pro služby, které dítěti umožní 
setrvat s rodiči nebo jinými blízkými osobami.

Změna péče o ohrožené děti vycházela ze zadání 
připraveného Ministerstvem práce a sociálních věcí  
a byla koordinována na krajské úrovni s příslušnými 
rezorty a diskutována s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Ve Zlínském kraji byly zpracovány transformační
plány pro tři vytipovaná zařízení: Dětské centrum
Zlín, Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí
a Dětský domov a Základní škola Liptál. Na základě 

jejich výsledků Dětská centra ve Zlíně a Valašském 
Meziříčí zcela zruší pobytové služby pro děti mladší tří 
let. Dětský domov a Základní škola Liptál sníží kapacitu 
pro starší ohrožené děti o polovinu – na 24 lůžek. 
Každé ze zařízení využije své kapacity především  
pro terénní ambulantní sociální služby, které v kraji 
chybí. Ve Zlínském kraji již nejsou žádné dětské 
domovy pro děti do tří let věku a o nejmenší bude 
postaráno formou náhradní rodinné péče.

V Pardubickém kraji vzniklo celkem 8 transformačních 
plánů pro pět dětských domovů a tři dětská centra, 
která zřizuje Pardubický kraj. Do projektu se zapojily: 
Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, 
Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, 
Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětský 
domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská  
a Dětské centrum Svitavy. Změna systému péče 
spočívá v transformaci zařízení tak, aby poskytovaly 
služby v prostředí, které co nejvíce připomíná  
běžnou rodinu.

„Přesvědčit lidi, že cílem transformace není  
rušit dětské domovy a dětská centra, ale lépe 
nastavit systém služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny, nebylo vůbec jednoduché. Pracovníci  
v jednotlivých transformačních týmech si 
na to ve spolupráci s odborníky přicházeli sami.  
O to cennější jsou transformační plány jednotlivých 
zařízení, které vycházejí ze situace a možností 
v každé lokalitě.“
 

Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje