5

V návaznosti na mnohá doporučení se Česká republika zavázala prostřednictvím 
Národní strategie ochrany práv dětí vytvořit do roku 2018 funkční systém, který 
bude chránit všechna práva dětí a naplňovat jejich potřeby.
 Cílem 

Programu CZ04 

„Ohrožené děti a mládež“

 bylo přispět k vytváření tohoto systému a k systémové 

změně, tj. zlepšit kvalitu a deinstitucionalizovat systém péče o ohrožené děti  
a mládež.

Program podpořil oblast péče o ohrožené děti a mládež více než 54 miliony Kč 
a umožnil tak realizaci 14 projektů a 3 doprovodných aktivit, které rozšířily 
spolupráci s partnery z dárcovských zemí.

1

 Realizace projektů proběhla v letech 

2014–2017. 

Strategií programu bylo podpořit projekty na národní i regionální úrovni  
a současně také zapojit občanskou společnost. Podpora směřovala třemi směry: 
 příprava podmínek pro sjednocení právní úpravy o ochraně dětí  

(Ministerstvo práce a sociálních věcí)

2

 

 příprava transformace pobytové péče o děti na systém účinné sítě ambulantních 

a terénních preventivních a podpůrných služeb (kraje, obce)

 zapojení dětí do rozhodovacích procesů, které se jich týkají a zvýšení 

informovanosti o právech dětí (neziskové organizace)

1

 

Výzva k podání žádostí o podporu aktivit ve spolupráci  

s institucemi z Islandu, Norska a Lichtenštejnska je otevřena  

do konce července 2017. Z tohoto důvodu se konečné údaje 

 mohou lišit. 

2

 Cílem předem definovaného projektu „Kodifikace právní úpravy 

podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené 

děti a rodiny“ byla podpora vytvoření nové, sjednocující právní 

úpravy v oblasti ochrany rodin a dětí. Projekt byl založen 

 na předpokladu vytvoření takového systému, který zajistí 

důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho 

potřeb, systému podporujícího zvyšování kvality života dětí  

a rodin, eliminujícího diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem 

a podporujícího všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném 

rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to 

vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho 

bezprostředně týkají. K dosažení cíle projektu byla nutná vzájemná 

shoda všech relevantních resortů. Té se však zatím nepodařilo 

dosáhnout a projekt byl v lednu 2016 ukončen. Odborné analýzy 

vzniklé v rámci projektu hodlá Ministerstvo práce a sociálních věcí 

využít ke koncepční metodické práci a při přípravě nové legislativy.