19

Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a trvala 
do dubna 2017. Hlavní aktivitou byly interaktivní 
workshopy pro děti a pěstouny zaměřené  
na problematiku práv dítěte v NRP. 

Uskutečnilo se 

10 workshopů s celkovým počtem  

670 proškolených jedinců v oblasti práv dětí. 
Primárním cílem bylo hravou formou dětem  
v pěstounské péči přiblížit jejich základní práva. 
Zejména právo na informace, právo na vyjádření 
názoru, právo na soukromí a na ochranu, právo  
na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči. 
Vysvětlit, proč práva existují a co znamenají.  
Pro podporu a usnadnění komunikace s dětmi vznikla 
série her a didaktických pomůcek. Na webových 
stránkách projektu byla vytvořena online herna  
a vznikly rovněž 

videospoty „Desatero práv  

dítěte v NRP“. 

Snahou bylo s dětmi pracovat nejen formou předávání 
informací, ale informace rovněž výtvarně zpracovávat 
a podpořit komplexní vnímání práv jako potřeb 
dítěte. Touto formou pak dále oslovit nejen cílovou 
skupinu dětí v NRP, pěstounů, sociálních pracovníků 
doprovázejících organizací a dalších odborníků,  
ale rovněž širokou veřejnost. Jako doplňkový produkt 
workshopů tak vznikly 

výtvarné výstupy, které byly 

následně zpracovány pro výstavu Hlas mezi hlasy.  
Ta se uskutečnila na Nové Scéně Národního divadla 
od 20. března do 5. dubna 2017.

Jako podpora pro vzdělávání cílové skupiny  
pěstounů vznikla 

příručka věnovaná svépomocným 

skupinám a byla vytvořena audiovizuální knihovna 

na stránkách projektu. Pro práci s dětmi v NRP  
a využití vzniklých her byla vydána 

metodika. 

V rámci projektu vznikly rovněž mediální nástroje, 
které informují nejen o projektových aktivitách,  
ale slouží také jako úložiště projektových výstupů  
a zdroj informací o problematice práv dětí v náhradní 
rodinné péči. Jedná se především o webové  
stránky 

www.naseprava.cz, facebookový profil  

www.facebook.com/naseprava/ a kanál YouTube 
Práva dětí v pěstounské péči. 

„Děti v náhradní rodinné péči mají svá práva  
jako všechny děti. Je nutné si ale uvědomit, že  
jejich situace je specifická právě tím, že vyrůstají  
v rodině náhradní. V praxi tak řeší závažná
témata, jako je např. jejich minulost. Každý z nás 
potřebuje vědět, kdo jsem, odkud přicházím,  
dítě má právo znát své příbuzné a být s nimi  
v kontaktu. Dále právo/potřeba být informováno – 
co se právě děje, proč nejsem se svou rodinou, 
kdy uvidím mámu, tátu,... Vědět, na koho se mohu 
obrátit, komu zavolat. Díky podpoře EHP fondů 
se nám podařilo téma práv dětí v náhradní rodině 
posunout směrem k samotným dětem.“

Mgr. Marie Oktábcová,
ředitelka, Kruh rodiny, o. p. s.

Více o projektu:
www.kruh-rodiny.cz