16

Příjemce
Kruh rodiny o. p. s. (ČR)

Partner
Nadační fond J&T (ČR)

Hlavním cílem bylo naučit děti v pěstounské péči,  
aby věděly, že v rozhodovacím procesu mají svá 
práva, znaly je, dokázaly nezávisle formulovat  
a vyjádřit svůj názor.

Projekt byl kromě dětí také zaměřen na sociální 
pracovníky doprovázejících organizací a pěstouny 
samotné. 

Základní „desatero“ práv, které platí bez rozdílu  
pro všechny děti v pěstounské péči:

1. Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být 

oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu,  
a jsou-li k tomu zákonné důvody.

2. Máš právo vědět, co se nyní děje a proč.
3. Máš právo vědět, co se bude dít a proč.
4. Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými 

rodiči a blízkými, byť se může jednat o kontakt 
telefonický, písemný nebo asistovaný.

5. Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje.
6. Máš právo podílet se na hodnocení prostředí,  

ve kterém se nyní nacházíš, a vyjadřovat se  
k tomu, jak s tebou kdo jedná. 

7. Máš právo na svého opatrovníka, tedy osobu, 

která tě zastupuje a zprostředkovává tvé názory, 

 pocity, postoje ostatním úřadům, soudu atp.
 Tohoto opatrovníka bys měl/a znát a být s ním  

v pravidelném kontaktu.

8. Máš právo na podporu, pomoc a služby, budeš-li  

je potřebovat.

9. Máš právo svá práva neuplatňovat, tzn. nikdo 

tě nemůže nutit vyjadřovat se k čemukoliv, činit 
jakákoliv rozhodnutí, setkávat se s blízkými atp., 
pokud nechceš.

10. Máš právo přímo kontaktovat soud, svoji sociální 

pracovnici, ale i státní zastupitelství či policii, 
pokud se domníváš, že se v tvém životě nebo 
kolem tebe děje něco špatného.

Realizace projektu probíhala ve dvou fázích, z nichž 
první byla ukončena v dubnu 2016. Výstupem  
byly akreditované semináře MPSV pro odborníky  
v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) a jejich 
proškolení v oblasti komunikace s dětmi. Celkem  
bylo realizováno 

28 akreditovaných seminářů, 

kterých se zúčastnilo 

293 odborných pracovníků.  

Ti pak dále pracovali se skupinou 

694 dětí  

v pěstounské péči a v praxi naplňovali získané 
poznatky.

Jako podpůrné materiály vznikly dvě brožury 
zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte 
a komunikace s dítětem, dále sborník, který byl 
koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe.

Hlas dítěte v náhradní rodinné 

péči a jak mu naslouchat

Projekt