12

Spondea kromě toho individuálně pracovala  
s několika dětmi a dospívajícími, kteří byli přímo 
ohroženi konfliktním rodinným prostředím. 
Individuální psychologická práce s dítětem 
předcházela skupinovému programu „Dítě v centru“ 
nebo na něj navazovala. Některé děti potřebují  
více času a více informací k tomu, aby pochopily 
změnu, která se u nich v rodině děje a měly možnost  
svěřit se s tím, co je trápí, ještě někomu jinému než 
rodičům, sourozencům nebo kamarádům. Stěžejní 
byla práce na posilování kompetencí a dovedností  
dětí umět se otevřeně vyjádřit a sdělit jak rodičům, 
tak i odborníkům, co chtějí, co si přejí, jak situaci vidí.

Zaměření individuální psychologické 
práce s dítětem:

 vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém dítě 

hovoří o svých potřebách, o tom, jak vidí situaci 
doma a jak by ji chtělo změnit;

 sejmutí zodpovědnosti z dítěte za to, jak rozvod 

dopadne;

 dítě si nemusí vybírat, s kým chce bydlet nebo  

koho má raději;

 příprava na rozhovory se soudci, kolizními 

opatrovníky, s rodiči, výchovnými poradci, k účasti 
na případové konferenci nebo rodinné mediaci.

Dlouhodobou individuální péčí prošlo za dobu trvání 
projektu cca 80 dětí. Z tohoto počtu bylo přizváno  
k případové konferenci, popřípadě k soudnímu
jednání, pouze 21 dětí. Důvodem nepřizvání dětí byl
nízký věk, odmítnutí ze strany dítěte nebo
nedostatečná informovanost soudců či sociálních
pracovnic o této možnosti.

„Díky podpoře z EHP fondů se nám podařilo  
zavést a rozvinout v ČR inovativní způsob 
práce s rodinou zasaženou rozvodovým  
a porozvodovým konfliktem. Velmi se zlepšila 
také spolupráce s pracovníky OSPOD, a to  
v rámci celého kraje. Děti jsou podporovány  
ve vyjadřování vlastního názoru a rodiče si  
tak více uvědomují, jak je může konflikt 
poškozovat. V současné době již proškolujeme  
na základě obdržené certifikace odborníky  
z celé ČR v aplikaci této unikátní metody.“

PhDr. Dagmar Úlehlová,
projektová manažerka 

Více o projektu:
www.spondea.cz