9

Zapojení dětí do rozhodovacích 

procesů a zvýšení informova- 

nosti o právech dětí

Prostřednictvím menších grantů v rámci tzv. Malého 
grantového schématu bylo podpořeno 11 projektů 
a 10 organizací za více než 34 milionů Kč. Malé 
grantové schéma bylo realizováno za účelem podpory 
efektivního zlepšení kvality systému péče o ohrožené 
děti a mládež.

Projekty se zaměřily na dvě oblasti:

a) podpora systémů a opatření na ochranu  

dětí a mládeže;

b) zvýšení povědomí o právech dítěte  

prostřednictvím místních či národních aktivit.

Byly podpořeny aktivity směřující ke zkvalitnění sítě 
služeb pro práci s rodinami, k doprovázení dětí  
v systému sociálních služeb, ke zvýšení účasti dětí  
a mladých lidí v rozhodovacích procesech ve věcech, 
které se jich týkají, a aktivity zaměřené na efektivní 
zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi 
i dospělými. 

Mezi výstupy podpořených neziskových organizací 
patří metodiky zaměřené na zavedení nových nástrojů 
a postupů při práci s dětmi, pomůcky pro práci  
s rodinou a klienty, videospoty na téma práv dětí  
v náhradní rodinné péči, komiksy mapující život 
mladých lidí v ústavní a náhradní rodinné péči nebo 
sborníky příkladů dobré praxe.

Administraci těchto projektů vykonává Ministerstvo 
práce a sociálních věcí jako odborný partner Programu.