5

Program CZ02 

„Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“ byl komplexním 

programem zaměřeným na tři oblasti: biodiverzitu a ekosystémové služby, 
monitorování a integrované plánování a kontrolu v životním prostředí  
a věnoval se rovněž adaptaci na změnu klimatu. Hlavním cílem bylo podpořit 
takové projekty, jejichž aktivity přispějí k zastavení ztráty biodiverzity 
v České republice.

Na tyto oblasti životního prostředí Program CZ02 přispěl téměř

 365 mil. Kč 

v otevřené výzvě k předkládání projektových žádostí a umožnil podporu  
35 projektů a 23 doprovodných aktivit, které rozšířily spolupráci s partnery  
z dárcovských zemí.

*)

 Za skvělými výsledky, které byly a stále jsou k vidění 

v celé České republice v letech 2014–2017, tedy stojí i vzájemná inspirace 
a spolupráce s partnerskými institucemi 

z Norska a Islandu.

Nad rámec alokace otevřené výzvy byla vyčleněna částka 

53 mil. Kč na finan-

cování projektů v tzv. 

Malém grantovém schématu, díky níž bylo podpořeno 

dalších 

téměř 50 projektů menšího finančního rozsahu zaměřených na záchranné 

 programy pro ohrožené druhy.

V rámci tří programových oblastí byla umožněna realizace

 řady různorodých 

aktivit od výzkumných projektů zaměřených na ztrátu biodiverzity, fragmentaci 
krajiny, aktivity spočívající ve zvyšování povědomí v oblasti biodiverzity  
až po projekty zkoumající adaptaci na změnu klimatu. Díky Programu CZ02 
se podařilo podpořit projekty, jejichž výsledky mají mimo jiné přímý dopad 
na sektorové politiky a právní předpisy a pomáhají tak zabránit fragmentaci 
ekosystémů. 

Program 

CZ02 – Biodiverzita, 
monitoring a změna 
klimatu

Oblasti 

Biodiverzita a eko- 
systémové služby

Monitorování a integrované 
plánování a kontrola 
v životním prostředí

Adaptace na změnu 
klimatu

Pro koho 

Právnické osoby (územní 
samosprávné celky, svazky 
obcí, nestátní neziskové 
organizace, příspěvkové 
organizace, organizační 
složky státu, vědecké 
výzkumné instituce, státní 
organizace a státní 
podniky).

Trvání

Realizace projektů proběhla 
v letech 2014–2017.

*

)

  Výzva k podání žádostí o podporu doprovodných aktivit projektů je otevřena 

  do konce července 2017. Z tohoto důvodu se konečné údaje mohou lišit.