30

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Pěstební opatření pro zvýšení  

Výzkumný ústav lesního 

Ing. Karel MATĚJKA, CSc.-IDS

 

6 307 797

biodiverzity v lesích v chráněných  

hospodářství a myslivosti, 

územích 

v. v. i. 

Norsk Institutt for bioøkonomi

 

 

 

   

Informační kampaň pro posílení  

METCENAS, o.p.s. 

Norsk Institutt for bioøkonomi

 

7 029 839

udržitelného užívání vodních zdrojů

a ekosystémových služeb krajiny 

 

Výzkumný ústav meliorací

v podmínkách globální změny.  

 

a ochrany půdy, v.v.i.

(LaPlaNt)  

 

 

 

   

Monitoring dlouhodobých změn  

Výzkumný ústav 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

 

9 123 987

biologické diverzity tekoucích vod  

vodohospodářský

v období klimatické změny: návrh,  

T. G. Masaryka, v.v.i. 

Masarykova univerzita

realizace a implementace 

do veřejného informačního 

systému ARROW

 

 

 

   

Monitoring malých lesních povodí  

Česká geologická služba 

Norsk institutt for vannforskning

 

8 923 472

GEOMON – efektivní nástroj 

propojení výzkumu a strategického 

rozhodování v oblasti životního 

prostředí   

 

 

   

Conference on Mapping and  

Česká geologická služba 

Miljødirektoratet

 

38 760   

Assessment of Ecosystems 

and their Services

 

DA VINCI – Zlepšení vizualizace,  

Masarykova univerzita 

Norsk institutt for luftforskning

 

10 487 327   

interpretace a srovnatelnosti dat 

o organických polutantech 

v dlouhodobých monitorovacích 

sítích 

Programová oblast č. 3: Monitorování a integrované plánování 

a kontrola v životním prostředí