19

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Pracovní návštěva norského 

Ústav biologie obratlovců 

Naturhistorisk museum, 

 

102 950   

partnera spojená s účastí 

AV ČR, v. v. i.  

Universitetet i Oslo

na workshopu “Genetic

collections and biodiversity

research and conservation”

na ÚBO AV ČR

Studijní cesta do DNA Bank,  

Ústav biologie obratlovců 

Naturhistorisk museum, 

 

 181 676  

Natural History Museum,  

AV ČR, v. v. i. 

Universitetet i Oslo

University of Oslo, Norsko

Studijní cesta do Global  

Ústav biologie obratlovců 

Global Genome Biodiversity

 

49 248

Genome Biodiversity  

AV ČR, v. v. i. 

Network

Network, Berlín, Německo

  

Přírodovědecká fakulta

  

  

Univerzity Karlovy v Praze

Vytvoření environmentálních 

Mendelova univerzita 

Přírodovědecká fakulta

 

7 976 520

vzdělávacích programů  

v Brně 

Univerzity Karlovy v Praze

pro studium odezvy na změny 

klimatu

Vytvoření strategie pro snížení  

Agentura ochrany přírody 

Beleco, z.s.

 

22 922 592

dopadů fragmentace říční sítě ČR 

a krajiny České republiky

  

Norsk institutt for naturforskning

  

Výzkumný ústav vodohospodářský

  

T. G. Masaryka, v.v.i.

Aktuální stav poškození lesních  

Správa Krkonošského 

Česká geologická služba

 

7 373 351

a vodních ekosystémů na území EVL národního parku Vrchlabí

Krkonoše a harmonizace základní  

 

IFER – Ústav pro výzkum

monitorační sítě pro sledování  

 

lesních ekosystémů, s.r.o.

jejich vývoje jako nezbytného 

podkladu pro managementová 

opatření k posílení jejich stability 

a biodiverzity