18

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

PŘÍRODA ČLOVĚKU,  

Naučné středisko 

– 

7 335 270

ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

ekologické výchovy

 

Kladno – Čabárna, o.p.s.

Navazování mezinárodních  

Naučné středisko 

Apimondia

 

502 646

kontaktů prostřednictvím  

ekologické výchovy

účasti na kongresu světové  

Kladno – Čabárna, o.p.s.

federace včelařských 

organizací Apimondia 2015.

Monitoring lokalit soustavy 

Výzkumný ústav 

Povodí Vltavy, státní podnik

 

8 988 674

Natura 2000 jako nástroj  

vodohospodářský

pro efektivní management 

T. G. Masaryka, v.v.i. 

Norsk institutt for naturforskning

a ochranu autochtonních 

populací raků

Zvyšování povědomí  

Mendelova univerzita 

– 

9 424 000  

a propagace významu 

v Brně

funkcí lesů v krajině 

a přírodě blízkých koryt 

vodních toků v městském 

prostředí jako součást 

ekosystémových služeb 

povodí

BIOM: Vzdělávací centrum 

Ústav biologie obratlovců 

Naturhistorisk museum,

 

7 832 828

pro biodiverzitu – Mohelský 

AV ČR, v. v. i. 

Universitetet i Oslo

mlýn   

 

  

Přírodovědecká fakulta

  

Univerzity Karlovy v Praze

Studijní cesta na konferenci  

Ústav biologie obratlovců 

Naturhistorisk museum, 

 

131 222

GGBN spojená s bilaterálním  

AV ČR, v. v. i. 

Universitetet i Oslo

setkáním s norským partnerem 

 

  

Přírodovědecká fakulta

  

Univerzity Karlovy v Praze