15

Internetové stránky projektu: 

http://www.veronica.cz/

projektresilience 

ZO ČSOP Veronica 
(Ekologický institut)
Brno (ČR)

Oslo and Akershus 
University College of 
Applied Sciences, (HiOA) 
Oslo (NO)

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta 
bezpečnostního inženýrství
Ostrava (ČR)

Národní síť Místních 
akčních skupin ČR
Benešov (ČR)

Místní akční skupina 
Opavsko
Hradec nad Moravicí (ČR)

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a aplikace nástrojů pro začlenění adaptace 
na klimatickou změnu do strategií regionálního rozvoje venkovských oblastí 
a pro posílení jejich resilience. Při návrhu adaptačních opatření se vychází z rizik 
přírodního i technologického původu, identifikovaných v daném území, tedy je 
důležité soustředit se na negativní změny a jevy, které budou způsobovány 
nebo podporovány klimatickou změnou. Proto je identifikace možných hrozeb 
(např. sucho, povodně, vedro, lesní požáry, narušení dodávek elektřiny) 
základním krokem při tvorbě strategií pro vyrovnání se s klimatickou změnou. 
Následně je zhodnocena zranitelnost území těmito hrozbami, možné dopady, 
které mohou mít, a jejich pravděpodobnost. 

Jelikož hrozeb plynoucích z klimatické změny je celá řada, je třeba ve strategii 
daného území zohledňovat především ty, které představují nejzávažnější rizika. 
Navržený postup testovaný v rámci projektu slouží primárně místním akčním 
skupinám, aby mohly provést posouzení zranitelnosti svého území, vyhodnotit 
vhodná adaptační opatření a následně je využít při tvorbě svých strategií.

Metodika byla v praxi využita ve 24 místních akčních skupinách po celém území 
ČR. Ve spolupráci s norským partnerem byla adaptována a následně využita 
metodika pro postup při zpracování analýzy zranitelnosti a také pro hodnocení 
kvality spoluúčasti a hodnověrnosti aktérů. Pro podporu zapojení mladé generace 
proběhla celostátní školní soutěž CO

2

 liga.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody Veronica. Svojí expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných 

environmentálních témat. Provozuje ekologickou poradnu, Centrum Veronica Hostětín a vydává 

stejnojmenný časopis. 

Resilience a adaptace na klimatickou změnu 

v regionálních strategiích