13

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v. v. i.), 

se zaměřuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost v oblasti ochrany 

povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a dalších 

souvislostech a ve vzájemných interakcích.

Internetové stránky projektu: 

http://crayfish2015.vuv.cz 

Hlavním cílem projektu bylo sledování populací našich původních, nyní kriticky 
ohrožených, druhů raků – raka kamenáče 

(Austropotamobius torrentium) a raka 

říčního 

(Astacus astacus), včetně sledování kvality jejich stanovišť.

Součástí projektu bylo získání dat o populacích raků, monitoring kvality vody 
a zatížení sedimentů chemickými látkami, sledování bioakumulace toxických 
kovů ve tkáních raků, ovlivnění hydromorfologie toku a také mapování struktury 
společenstev makrozoobentosu a ryb. Na základě získaných poznatků pak 
byly stanoveny zásady ochrany původních druhů raků a zpracovány návrhy 
managementu lokalit s jejich výskytem.

Ve spolupráci s norským partnerem byly porovnány různé metody odchytu 
raků, metody odhadu početnosti račí populace a konzultovány návrhy 
managementových opatření.

V rámci publicity, osvěty a informování veřejnosti se projekt zaměřil především 
na problematiku invazních druhů raků (rak signální a rak pruhovaný), kteří jsou 
přenašeči velmi nebezpečného a snadno přenosného plísňového onemocnění – 
račího moru. Imunitní systém těchto raků si s tímto onemocněním poradí, 
pro naše druhy je ale nákaza račím morem smrtelná. Proto je velmi důležité 
informovat veřejnost o nebezpečnosti rozšiřování těchto druhů, a to zejména  
v souvislosti s ochranou našich původních druhů.

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj 

pro efektivní management a ochranu autochtonních 

populací raků 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský 
T. G. Masaryka, v. v. i.
Praha (ČR)

Norwegian Institute  
for Nature Research (NINA)
Lillehammer (NO)

Povodí Vltavy, 
státní podnik 
Praha (ČR)