11

Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity 

na celostátní a regionální úrovni

Hlavním cílem projektu bylo přispět k ochraně biodiverzity v České republice. 
V rámci projektu bylo řešeno vytvoření nových Červených seznamů pro skupiny 
cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí, příprava jednoho záchranného programu 
(pro dropa velkého) a celkem 7 regionálních akčních plánů pro ohrožené druhy 
živočichů a rostlin napříč Českou republikou.

„Regionální akční plány jsme od začátku navrhovali tak, aby jejich výstupem 
nebylo jen vytvoření samotného dokumentu, ale aby obsahovaly i větší 
množství terénních aktivit, které podpoří ochranu cílových druhů. Předměty 
regionálních akčních plánů jsme vždy vybírali tak, aby ochrana jednoho cílového 
druhu podpořila řadu dalších ohrožených druhů rostlin nebo živočichů, což je 
koncept ‘deštníkových druhů‘.

Překvapivě jsme mohli pozorovat pozitivní dopady již v roce 2016, tedy během
druhého roku realizace projektu. Absolutní dopady se však projeví až v následují-
cích letech.

Během realizace projektu jsme získali značné množství cenných poznatků, které 
se promítnou do návrhů na ochranu biodiverzity na řešených lokalitách. V rámci 
publicity jsme organizovali semináře informující o projektu i zaměřené čistě 
na cílové druhy (tetřev hlušec, drop velký).“

Václav John, AOPK ČR Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je organizační složkou státu a její územní působnost se vztahuje 

na celou Českou republiku. Náplň její činnosti je velmi široká, primárně zajišťuje odbornou 

i praktickou péči o přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území 

a ptačí oblasti. Dále se věnuje práci s veřejností a osvětě v oblasti ochrany přírody.

Internetové stránky projektu: 

http://www.ochranaprirody.cz/

druhova-ochrana/ehp-fondy/

ehp-42-biodiverzita/

Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 
republiky (AOPK)
Česká republika