Projekt v číslech

záchranný program (pro dropa velkého)

Červené seznamy (cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí)

 regionálních akčních plánů

 odborníků (zoologů a botaniků) zapojených 
do přípravy nových Červených seznamů

 hektaru invazní kleče odstraněno v alpínském pásmu 
Jeseníků na Malém Dědu

hektaru biotopů s proběhlými lesnickými zásahy
ve prospěch populace tetřeva hlušce
 
m

2

 plochy strženo v rámci podpory přesličky 

různobarvé na lokalitě Moravičanské jezero

kusů pstruha potočního odloveno v rámci 
podpory populace mihule ukrajinské

 druhů motýlů zjištěno během entomologického 
monitoringu na lokalitě Zlatý kůň

vzorků vody analyzováno v rámci regionálního 
akčního plánu pro střevli potoční

hodin terénního monitoringu celkově

1
3
7

85

1,79

52,46

200

721

163

140

3 910

Okáč metlicový – dřívě běžný 

a rozšířený motýl, nyní kriticky 

ohrožený a vázaný na poslední 

zbytky cenných stepních trávníků. 

NPP Zlatý kůň hostí největší 

populaci tohoto druhu u nás. 

Foto Václav John