9

Cílem předem definovaného projektu bylo zjistit současný ekologický stav 
mokřadů mezinárodního významu včetně stavu jejich druhové rozmanitosti, určit 
rozlohu a rozšíření mokřadů na území České republiky a vyhodnotit vzájemné 
vazby mokřadů a zemědělství, mokřadů a průmyslové těžby a mokřadů  
a změny klimatu. Součástí projektu byly aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí 
veřejnosti a školní mládeže o významu a funkci mokřadů v krajině. Jednotlivé 
aktivity projektu byly navrženy s ohledem na priority ministerstva a relevanci 
naplňování mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody.

Díky projektu došlo i k výměně zkušeností a posílení spolupráce mezi odborníky 
z České republiky a Norska, a to zejména v rámci studijní cesty pro norské 
partnery zaměřené na zkušenosti s revitalizacemi rašelinišť (v Krušných horách, 
na území CHKO Slavkovský les a na území NP Šumava) a organizací studijní 
cesty, kterou připravili norští partneři pro účastníky z ČR. 

Za koordinaci projektu a řešení některých dílčích aktivit bylo odpovědné 
Ministerstvo životního prostředí, plnění specifických aktivit bylo úkolem 
partnerských organizací, jimiž byly: Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Beleco, Česká společnost ornitologická, ENKI, o. p. s., Jihočeská 
univerzita – Zemědělská fakulta, Norská agentura pro životní prostředí  
a Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně, v. v. i.

Internetové stránky projektu: 

www.pdpmokrady.cz 

www.mokrady.ochranaprirody.cz

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR

Ministerstvo životního 
prostředí ČR