5

Spalování fosilních paliv zvyšuje v atmosféře množství oxidu uhličitého (CO

2

), 

nejvýznamnějšího skleníkového plynu. Jeho emise zesilují jinak žádoucí 
skleníkový efekt a hrají významnou roli v probíhajících změnách klimatu planety 
Země. Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (carbon dioxide capture and 
storage – CCS) je dnes obecně uznávanou metodou snižování emisí skleníkových 
plynů a zmírňování změny klimatu. Její princip spočívá v zachycování oxidu 
uhličitého na velkých stacionárních zdrojích emisí, jako jsou tepelné elektrárny, 
ocelárny, cementárny, rafinerie nebo úpravny zemního plynu, a v následné 
přepravě na úložiště, kde je pak CO

2

 bezpečně a trvale uložen do vhodných 

geologických struktur. 

Zprostředkovatelem programu bylo Ministerstvo financí ČR, roli partnera 
programu, odpovědného zejména za odborné zaměření programu, plnilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR.

Program CZ08 Norských fondů v České republice podpořil 3 výzkumné projekty 
a prostřednictvím 4. projektu, zaměřeného na sdílení znalostí a zkušeností 
z tohoto oboru a komunikaci problematiky s odbornou i laickou veřejností, 
přispěl k obecnému zvýšení povědomí o této problematice. 
 
Program rovněž významně podpořil vzájemnou bilaterální spolupráci mezi 
českými a norskými subjekty – partnery projektů i širší výměnu zkušeností  
na mezinárodní úrovni. 

Program

CZ08 – Zachycování 
a ukládání CO

2

 (Carbon 

Capture and Storage – CCS) 
zmírňování klimatické 
změny

Oblast

Zachycování a ukládání CO

2

Pro koho

Veřejné subjekty, 
soukromé subjekty, 
nestátní neziskové 
organizace, svazy obcí, 
vědecké výzkumné
instituce

Trvání

 

Realizace projektů proběhla 
v letech 2015–2017.