22

Charakteristika příjemce grantu

Hlavními řešiteli projektu v rámci Masarykovy univerzity byly 

Ústav geologických věd z Přírodovědecké 

fakulty MU a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií z Fakulty sociálních studií MU.

Ústav geologických věd se dlouhodobě zabývá širokým spektrem geologických, geochemických, 

hydrogeologických a environmentálních disciplín. Pokrývá pole geodynamického vývoje Země a vývoj 

života od paleozoika po současnost, procesy vzniku vyvřelých a přeměněných hornin a jejich minerálů, 

geochemického vývoje prostředí ovlivněného lidskou činností, hydrogeologie, geoarcheologie a vývoje 

krajiny v kvartéru.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií se dlouhodobě zaměřuje na sociální aspekty 

energetiky, energetickou bezpečnost, vliv energií na mezinárodní vztahy, na to jak regulace ovlivňuje 

využívání energií ve společnosti či na to, jak je energetická infrastruktura přijímána na lokální úrovni.

Charakteristika partnera

NTNU, norská univerzita vědy a technologie v Trondheimu, má hlavní odpovědnost za vysokoškolské 

vzdělání v oblasti přírodních věd a techniky v Norsku a je to přední instituce pro vzdělávání inženýrů. 

Děkani PřF a FSS MU zahajují 

výstavu ve VIDA! science 

centru (Brno, 4. 11. 2015).

Foto: Kateřina Zachovalová

Beseda se zájemci 

z řad veřejnosti 

(Příbram, 25. 1. 2016). 

Foto: Martin Knížek

Blokový předmět o CCS

(Brno, 17. 3. 2016).

Foto: Martin Kopecký