21

Zachycování a ukládání CO

2

 – sdílení znalostí a zkušeností

Cílem projektu bylo představit laické i odborné veřejnosti technologii zachycování 
a ukládání oxidu uhličitého (CCS – Carbon Capture & Storage) v její obecnosti  
a návaznosti na globální klimatické problémy a reprodukovat zkušenosti s touto 
technologií ze zahraničí, kde již technologii CCS uvádějí do praxe.

Realizační tým projektu byl složen z odborníků na danou problematiku jak 
z Přírodovědecké fakulty (odborně technická rovina CCS), tak i z Fakulty 
sociálních studií MU (ekonomické a komunikační aspekty CCS). Přírodovědná 
část týmu shromažďovala relevantní údaje přírodovědného a technického 
charakteru vztahující se k technologiím CCS, přičemž využívala zejména znalosti 
o praktickém ukládání CO

2

 v Norsku a Spojených státech amerických a shrnula 

i aktivity probíhající na tomto poli v rámci České republiky. Sociálně-vědní část 
týmu se zabývala metodami komunikace těchto informací s veřejností tak, aby 
si společnost mohla na základě relevantních údajů vytvořit reálný obraz o rizicích 
a potenciálu ukládání CO

2

 v geosféře, a byla tak připravena na zahájení možné 

diskuse o využití těchto technologií v rámci ČR. 

Projekt navázal na priority vědecké a výzkumné činnosti Masarykovy univerzity 
(MU) a jejích dvou fakult, přírodovědecké a sociálních studií, a otevřel možnosti 
jejich dalšího rozvoje, resp. odborných provazeb. Řešitelský tým v rámci projektu 
zúročil zkušenosti načerpané mj. v podobně zaměřených projektech, například 
z projektu s názvem „Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou 
bezpečnost“ financovaným Grantovou agenturou MU. 

Internetové stránky projektu: 

http://shake.sci.muni.cz 

Příjemce grantu
Masarykova univerzita,
Brno (ČR)

Grant
9 516 393 Kč
 

Partner
Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige 
Universitet (NTNU)
(NO)