19

Charakteristika příjemce grantu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

VŠCHT Praha je nejvýznamnější výzkumná technická univerzita v ČR s dobrým mezinárodním renomé  

v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu ve všech oblastech chemie, chemických a palivářských technologií, 

technologií ochrany životního prostředí a potravinářských technologií. Její výzkumné aktivity jsou 

zaměřeny na základní a aplikovaný výzkum a výzkum prováděný na objednávku průmyslových firem. 

VŠCHT Praha má bohaté zkušenosti s komercializací výsledků výzkumu. Je vlastníkem celé řady patentů  

a užitných vzorů, z nichž mnohé byly realizovány v průmyslovém měřítku. 

Charakteristika partnerů

ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s. je klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji dlouhodobě 

udržitelné energetiky při respektování její environmentální dimenze v podmínkách ČR. Soustřeďuje se 

především na výzkumné a technicko-inženýrské služby v oblasti energetiky, které podporují dlouhodobý 

ekonomický, ekologický, bezpečný a spolehlivý provoz výrobních zařízení ČEZ, a. s. i dalších subjektů 

působcích v energetice.

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze jako největší technická univerzita v ČR, resp. její Fakulta strojní, se zaměřuje jak na terciární 

vzdělávání, tak na vědu a výzkum v technických oborech. Vědeckovýzkumná a tvůrčí technická  

činnost je realizována v rámci specifického výzkumu, skrze řešení projektů, financovaných z resortních 

zdrojů, ze zdrojů grantových agentur, fondů i mezinárodních programů, nebo skrze řešení úkolů z přímé 

spolupráce s Akademií věd ČR, výzkumnými ústavy a s průmyslem.

Zařízení pro testy vysokoteplotní 

koroze vzorků konstrukčních 

materiálů. Foto: Marek Staf

Schématické znázornění procesu 

vysokoteplotní karbonátové 

smyčky. Foto: Marek Staf