18

„Projekt HITECARLO umožnil zahájit výzkum v nové oblasti – oblasti 
vysokoteplotní sorpce CO

2

 z plynů. Tato problematika navazuje na výzkum 

nízkoteplotní sorpce CO

2

 z plynů, kterým se pracoviště hlavního řešitele úspěšně 

zabývá již řadu let. Výsledky projektu HITECARLO napomohly k získání dalších 
finančních prostředků EU pro pokračování výzkumu v rámci projektu Coalbypro. 
O zapojení do daných výzkumných aktivit projevili velký zájem také studenti.“

Karel Ciahotný, hlavní řešitel VŠCHT Praha

„Projekt byl přínosný svým zaměřením na perspektivní metodu záchytu CO

2

 – 

karbonátovou smyčku, respektive vysokoteplotní sorpci, se kterou jsme dosud 
měli pouze okrajové zkušenosti. V rámci projektu byl řešitelským týmem ÚJV 
Řež, a. s. vytvořen matematický model karbonátoru pro optimalizaci jeho 
provozu a dále byl připraven konstrukční návrh testovacího zařízení karbonátové 
smyčky. Již byla zahájena jednání s ostatními subjekty s úmyslem realizovat 
navržené zařízení a zahájit experimentální výzkum v této oblasti.“ 

Jiří Štefanica, ÚJV Řež, a. s.

„Projekt významně rozšířil oblast výzkumu CCS, kterému se ČVUT, Ústav 
energetiky, dlouhodobě věnuje. ČVUT participovalo na tomto projektu tvorbou 
numerického modelu a následného koncepčního návrhu pilotní jednotky 
karbonátové smyčky pro budoucí realizaci této jednotky v laboratořích ČVUT. 
Z hlediska koncepce a dimenzování je nyní jednotka připravena k realizaci. 
Výsledky a znalosti vzniklé při řešení projektu již byly a dále budou využity 
při přípravě dalších výzkumných projektů, které mají za cíl další rozvoj výzkumu 
v oblasti CCS a v přípravě praktického nasazení této technologie v ČR.“

Jan Hrdlička, České vysoké učení technické v Praze