17

Projekt Výzkum vysokoteplotní sorpce CO

2

 ze spalin 

s využitím karbonátové smyčky (HITECARLO)

Projekt byl zaměřen na problematiku záchytu CO

2

 ze spalin na vápenatých 

sorbentech za vysokých teplot. Jedná se o moderní technologii dekarbonatace 
spalin, která je v současné době vyvíjena na několika špičkových výzkumných 
pracovištích ve světě. Výzkumný tým projektu byl tvořen pracovníky Fakulty 
technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Fakulty strojní ČVUT v Praze 
a ÚJV Řež, a.s.

Byly sestaveny tři unikátní experimentální aparatury pro sledování procesu 
vysokoteplotní sorpce CO

2

 na vápenatých sorbentech, na kterých byly testovány 

vzorky vápenatých sorbentů z různých lokalit v ČR. Byly zjišťovány adsorpční 
kapacity jednotlivých testovaných vzorků pro CO

2

 a jejich pokles v opakovaných 

cyklech vlivem deaktivace sorbentu. Dále byla sestavena laboratorní aparatura  
pro sledování procesu koroze vybraných vzorků konstrukčních materiálů  
v podmínkách procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky, na které byly 
testovány vybrané konstrukční materiály v různých prostředích. S použitím 
vhodných analytických metod bylo vyhodnoceno chování těchto konstrukčních 
materiálů v různých typech prostředí.

Z experimentálních dat byly stanoveny rychlostní konstanty pro reakci CO

2

 se

sorbentem i rychlostní konstanty rozkladu vzniklého vápence v procesu kalcinace. 
Tyto parametry byly využity v matematickém modelu procesu vysokoteplotní 
karbonátové smyčky o výkonu 250 kWth, který byl sestaven na pracovišti  
ČVUT v Praze. Na spoluřešitelském pracovišti ÚJV Řež, a.s. byl vypracován 
jednodušší matematický model procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky,  
který byl následně využit k návrhu malého pilotního zařízení technologie 
vysokoteplotní karbonátové smyčky o výkonu 40 kWth a byla vypracována 
projektová dokumentace pro výrobu tohoto zařízení.

Příjemce grantu
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze (ČR)

Grant
20 219 265 Kč
 

Partneři
ÚJV Řež, a. s. (ČR)

České vysoké učení 
technické v Praze (ČR)

Internetové stránky projektu: 

http://hitecarlo.vscht.cz