2

1

databáze průmyslových zdrojů na území ČR 

emitujících vysoké množství CO

2

 do ovzduší

1

 posouzení environmentálních dopadů a přínosů 

sorpce CO

2

 karbonátovou smyčkou metodou LCA

12

testovaných vzorků z nejvýznamnějších 

těžebních lokalit v ČR

 matematické modely procesu vysokoteplotní 

karbonátové smyčky 

návrhy a sestavené experimentální aparatury 

na vysokoteplotní sorpci CO

2

 a pro testování 

koroze konstrukčních materiálů

 4

2

dokumentace pro výstavbu pilotního zařízení 

pro výzkum vysokoteplotní sorpce CO

2

 karbonátovou 

smyčkou v poloprovozních podmínkách

1

veřejné semináře

Projekt v číslech:

3

60

výzkumných pracovníků zapojených do projektu

organizace podílející se na řešení projektu

Experimentální aparatura 

na vysokoteplotní sorpci CO

2

Foto: Marek Staf