15

Charakteristika příjemce grantu

Česká geologická služba je státní příspěvková organizace působící v rezortu Ministerstva životního 

prostředí. Je to přední česká výzkumná instituce v oboru geologických věd. Jednou z jejích hlavních 

výzkumných tematických priorit je výzkum geoenergií, včetně geologického ukládání CO

2

. V tomto  

oboru je ČGS dlouhodobým národním lídrem s řadou úspěšně realizovaných domácích i mezinárodních 

projektů a studií.

Charakteristika partnerů

International Research Institute of Stavanger (IRIS) je nezávislý výzkumný ústav se zaměřením 

na aplikovaný výzkum v oblastech přírodních, technických a sociálních věd. Cílovými oblastmi jsou 

intenzifikace těžby ropy, digitální vrtání a environmentální monitoring. Zkušenosti, kompetence  

a laboratorní technologie získané a rozvinuté při studiu a charakterizaci ropných ložisek a intenzifikace 

těžby ropy tvoří základnu pro aktivní zapojení IRIS do výzkumu využití a ukládání CO

2

.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin  

se komplexně zabývá využíváním zemské kůry pro zajištění energetických požadavků udržitelného 

rozvoje společnosti. Zaměřuje se rovněž na problematiku těžby a užití energetických surovin.

ÚJV Řež, a. s. je akciovou společností poskytující širokou škálu služeb, především aplikovaný výzkum  

a inženýrské a projekční činnosti v oblasti jaderné, konvenční i udržitelné energetiky. Od roku 2006  

se věnuje i problematice záchytu a ukládání CO

2

.

Miligal, s. r. o. je soukromá společnost, která se zaměřuje na regionální geofyzikální výzkumné  

i průzkumné práce na území České republiky. Výsledky jejích prací přispívají k využívání nerostného 

bohatství a k budování obnovitelných alternativních energetických zdrojů, dále se uplatňují  

v hydrogeologii, při monitorování životního prostředí a v rámci vyhledávání struktur vhodných k ukládání 

odpadů. Miligal spolupracuje s Českou geologickou službou, s vysokými školami i s Akademií věd ČR.

Ústav fyziky Země je pracovištěm Masarykovy univerzity specializovaným na monitorování a výzkum 

seismické aktivity v lokálním, středoevropském i globálním měřítku. Výsledky jeho výzkumu jsou mimo 

jiné důležitými parametry pro posouzení seismického ohrožení v ČR.

Centrum výzkumu Řež, s. r. o. se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi v energetice, zejména 

jaderné. Společnost je zapojena do mnoha vědecko-výzkumných programů, včetně výzkumu  

pro novou generaci jaderných reaktorů, a posiluje materiálně-technickou základnu výzkumu  

pro jadernou energetiku v České republice.