13

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického 

ukládání CO

2

 v České republice (REPP-CO2)

Hlavním cílem projektu bylo posunout úroveň technologické připravenosti 
geologického ukládání oxidu uhličitého, koncového článku technologického řetězce 
CCS, v českých podmínkách směrem k jeho ověření formou pilotního projektu 
na vybrané geologické struktuře. Tato struktura – vytěžené ložisko uhlovodíků 
LBr-1 – byla podrobně posouzena jako potenciální úložiště CO

2

, a to s pozitivním 

výsledkem. Z dostupných dat byl sestaven trojrozměrný geologický model 
úložného komplexu, který byl následně využit pro dynamické modelování 
rezervoáru a simulace injektáže CO

2

 do úložiště v několika variantách. Bylo 

provedeno podrobné posouzení rizik spojených s ukládáním CO

2

 do vybrané 

struktury a byl zpracován monitorovací plán úložiště. Byly rovněž zpracovány 
scénáře návazných aktivit směřujících k realizaci projektu pilotního úložiště 
CO

2

 ve zkoumané lokalitě, včetně ekonomického vyhodnocení.

Dalším významným cílem projektu bylo zvýšení povědomí a úrovně znalostí 
odborné i laické veřejnosti o technologii CCS a geologickém ukládání CO

2

K naplnění tohoto cíle byla realizována řada cílených aktivit zaměřených 
na publicitu, šíření informací o projektu, prezentaci jeho výsledků i akcí 
osvětového typu.

V rámci projektu došlo k posílení česko-norské spolupráce ve výzkumu 
geologického ukládání CO

2

, včetně přenosu znalostí a zkušeností od norského 

partnera do českých institucí a s tím spojeného zvýšení odborné kapacity 
českých partnerů.

Internetové stránky projektu: 

http://www.geology.cz/repp-co2

Příjemce grantu
Česká geologická 
služba (ČR)

Grant
61 321 782 Kč

Partneři
International Research 
Institute of Stavanger – 
IRIS (NO)

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita, 
Ostrava (ČR)

ÚJV Řež, a. s.,
Husinec – Řež (ČR)

Miligal, s. r. o.,
Brno (ČR)

Masarykova univerzita, 
Ústav fyziky Země, 
Brno (ČR)

Centrum výzkumu 
Řež, s. r. o.,
Husinec – Řež (ČR)