11

Charakteristika příjemce grantu

České Vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – je státní vysokou školou vykonávající vzdělávací, 

studijní, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, pro kterou vytváří potřebné podmínky. 

Její součástí je do projektu zapojený Ústav energetiky orientovaný na technická a technologická řešení 

energetických zařízení a na ekologii a ekonomii jejich provozu. 

Charakteristika partnerů grantu

ÚJV Řež, a. s. – patří ke špičkovým výzkumným pracovištím na poli energetiky a průmyslu. Jeho další 

služby se soustřeďují zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního 

provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání  

s radioaktivními a jinými specifickými odpady.

SINTEF – je největší nezávislá výzkumná organizace ve Skandinávii. Tvoří ji rozsáhlá struktura 

multidisciplinárních výzkumných ústavů s mezinárodními odbornými znalostmi v oblasti technologií, 

medicíny a společenských věd.

Exkurze účastníků úvodní 

konference projektu  

na energetickém zdroji  

ve Vřesové – duben 2015. 

Foto: Ladislav Veselý