9

Studie pilotních technologií CCS 

pro uhelné zdroje v ČR

Příjemce grantu
ČVUT v Praze (ČR)

Grant
22 165 413 Kč

Partneři
SINTEF ER (NO)

ÚJV Řež, a. s. (ČR)

Cílem projektu bylo vytvoření komplexní technicko-ekonomické studie hodnotící 
vliv integrace vybraných technologií separace CO

2

 (tzv. CCS) do uhelného 

energetického zdroje s integrovaným zplyňováním uhlí (IGCC) v podmínkách ČR. 
Pozornost byla soustředěna zejména na technologii pre-combustion, což je jedna 
ze tří obecně uvažovaných CCS technologií. 

Díky unikátní evropské instalaci zdroje tohoto typu v ČR, který je provozován 
ve Vřesové, byly k dispozici velmi cenné praktické informace o jeho konstrukci 
a provozu, ze kterých bylo možno vyjít při návrhu modelového energetického 
bloku s technologií CCS. Blok byl kompletně projekčně navržen s alternativním 
užitím tří metod pro separaci CO

2

 z procesního plynu (na bázi technologie 

Rectisol, membránové separace a kryogenní technologie). Ekonomické posouzení 
navržených technických variant bylo provedeno tak, aby bylo možné provést 
komplexní srovnání s dalšími (v předchozích výzkumných analýzách) navrženými 
a zhodnocenými modelovými nasazeními CCS technologií na bázi post-
combustion (amoniaková vypírka, technologie na bázi karbonátové smyčky –  
tzv. Ca-Looping) a oxyfuel. 

Součástí řešení bylo též posouzení různých možností transportu zachyceného CO

2

 

do vytipovaných lokalit podzemních uložišť. Unikátní součástí této studie byl návrh 
a technicko-ekonomické posouzení řešení možnosti transportu separovaného CO

2

 

v kapalné fázi pomocí železniční sítě.

Internetové stránky projektu: 

http://czech-norway-pilotccs.cz/